Mordee

ส่วนลด โปรโมชัน และ ดีลพิเศษ ด้านทันตกรรมและความงาม

ซื้อคูปองส่วนลดเพื่อจองใช้บริการ จัดฟันสวย ฉีดโบท็อกซ์ เสริมความงาม และศัลยกรรมอื่น ๆ มากมายใกล้คุณ

Dollars sign จองกับเราไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท หมอดี จำกัด รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Mordee.co) แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ และสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดภายใต้ชื่อบัญชี Mordee.co หรือ Mordee

ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนกับบริษัทฯ หรือใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ในการจองบริการ นัดหมาย ชำระเงินเพื่อไปรับบริการกับพาร์ตเนอร์ของบริษัทฯ

พาร์ตเนอร์ หมายถึง โรงพยาบาล คลินิก ร้านเสริมสวย บริษัท เภสัชกร ผู้ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ทันตกรรม ความงาม สัตว์เลี้ยง ประกันภัย และสินค้าอื่นๆ ที่นำเสนออยู่บนแพลตฟอร์ม Mordee

บริการ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่นำเสนออยู่บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ


1. บทนำ

1.1 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้ใช้งานมอบให้บริษัทฯ และบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการโอนถ่ายข้อมูลไปยังพาร์ตเนอร์อย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลที่บริษัทฯ ครอบครอง ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่ผู้ใช้งานจะให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

1.2 ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ และ/หรือเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่ายอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้งานไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่สามารถใช้บริการจากบริษัทฯ หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้ การให้บริการและธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นบริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดๆ และในการลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายนี้เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ก็ตาม การใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วให้ถือว่าท่านยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว

1.3 นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าวข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

1.4 นโยบายนี้ใช้สำหรับทั้งผู้ใช้งาน พาร์ตเนอร์ บริษัทฯ และตัวแทนโฆษณา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น


2. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไหร่?

2.1 บริษัทจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเมื่อ:

 • เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
 • เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนัดหมายเวลารับบริการกับพาร์ตเนอร์ หรือกรอกแบบฟอร์มของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มการขอเงินคืนจากบริษัทหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
 • เมื่อผู้ใช้งานทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทฯ หรือเมื่อผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
  เมื่อผู้ใช้งานติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะ/อาจได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล รวมถึงเมื่อผู้ใช้งานได้ติดต่อกับตัวแทนให้บริการลูกค้า (customer experience) ผ่านช่องทางการติดต่อทั้งหมดของบริษัทฯ หมายรวมถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
 • เมื่อผู้ใช้งานได้อนุญาตโดยผ่านอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
 • เมื่อผู้ใช้งานดำเนินธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
 • เมื่อผู้ใช้งานให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่บริษัทฯ
 • เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้แก่บริษัทฯ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วน และเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน


3. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?

3.1 ข้อมูลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อทำการซื้อ/จองบริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด เพศ หมายเลขตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อจากบริษัทฯ เพื่อการซื้อ/จองบริการ เช่น ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และ/หรือสำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลทางการเงินเพื่อทำการซื้อ/จองบริการ เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของผู้ใช้งาน หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่ผู้ใช้งานติดต่อด้วย
 • รูปภาพ หรือเสียง หรือภาพเคลื่อนไหว
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการตลาด เช่น ความสนใจของผู้ใช้งานในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัทฯ และบุคคลอื่น รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ผู้ใช้งานสนใจ และประวัติข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ผู้ให้บริการของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหารายการผลิตภัณฑ์ รายการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ และเมื่อผู้ใช้งาน ใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานอาจให้แก่บริษัทฯ ผ่านทางแพลตฟอร์มอื่นๆ

3.2 ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิดแก่บริษัทฯ และผู้ใช้งานตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้แก่บริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร

3.3 หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใช้งานอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกได้ที่แบบฟอร์มการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล https://airtable.com/shrn2rMe2GHlWV2Bs อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบริษัทฯ นั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของผู้ใช้งาน เช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง


4. การใช้คุกกี้ (Cookies)

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ (Cookies) [เว็บบีคอน (Web Beacons) แทรกกิ้ง พิกเซล (Tracking Pixels)] และเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ในขณะที่ท่านได้เข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการเข้าชมหรือใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาประสบการณ์เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

คุกกี้ คือ ไฟล์ที่ประกอบไปด้วยข้อความอักษร ข้อความที่อยู่ในคุกกี้มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตน ชื่อเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรบางอย่าง โดยคุกกี้จะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และสิ่งที่ท่านและบราวเซอร์ของท่านเลือกเข้าถึงบ่อย คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ที่เซิร์ฟเวอร์มีการสร้างคุกกี้ไว้ คุกกี้จะถูกบันทึกลงบนบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ การเรียกเนื้อหาในคุกกี้ออกมาดูหรืออ่าน ทำได้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น และเนื้อหาจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง

บราวเซอร์ส่วนใหญ่รองรับการใช้คุกกี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าหรือปรับค่าบราวเซอร์ เพื่อไม่ให้มีการใช้หรือส่งข้อมูลสำหรับคุกกี้บางประเภทได้ และ/หรืออาจลบข้อมูลที่มีการเก็บไว้ในคุกกี้เมื่อไรก็ได้


5. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานมอบให้แก่บริษัทฯ อย่างไรบ้าง?

5.1 บริษัทฯ อาจเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของผู้ใช้งานกับบริษัทฯ หรือธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานกับพาร์ตเนอร์ผ่านบริการ
 • เพื่อจัดการดำเนินการ ให้ และ/หรือบริหารการใช้งานของผู้ใช้งานและ/หรือเพื่อเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานกับบริษัทฯ
 • เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้งาน และแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่มีความผิดปกติ
 • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
 • เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราว เพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างราบรื่น
 • เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใช้งาน จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากผู้ใช้งานหรือในนามของผู้ใช้งาน
 • เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับผู้ใช้งาน ผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความอีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียงเตือนเรื่องการเตรียมตัวก่อนรับบริการสุขภาพ ยืนยันเวลานัดหมาย ส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทางไปรษณีย์
 • เพื่อการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งาน) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการตามความสนใจของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของลูกค้า
 • เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการบริษัทฯ และพาร์ตเนอร์
 • เพื่อการตลาดและโฆษณา สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การดังกล่าวนี้บริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแจ้งบอกในรูปแบบข้อความและ/หรือรูปภาพส่งในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรืออีเมล ไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการรับข้อมูลโฆษณาทางการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการส่งคำร้องทาง [email protected]
 • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องกระทำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงการแสดงชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และชื่อบริษัท ของผู้ใช้งาน หากใช้บังคับ)
 • เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก
 • เพื่อตรวจสอบบริการของบริษัทฯ หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ
 • เพื่อป้องกันและตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ หรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับบริษัทฯ
 • เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องใดๆ ที่อ้างว่าบนแพลตฟอร์มมีเนื้อหาละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
 • เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอำนาจการพิจารณา
 • วัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทฯ ได้แจ้งแก่ผู้ใช้งาน ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

5.2 ผู้ใช้งานรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า บริษัทฯ อาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ของผู้ใช้งาน ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัทฯ หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ

 • ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัทฯ
 • บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริง ที่ร้องต่อบริษัทฯ หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น
 • ปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้งานในส่วนการบริการลูกค้า
 • ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของบริษัทฯ ผู้ใช้ และ/หรือสาธารณะ

5.3 เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากผู้ใช้งาน เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้


6. บริษัทฯ คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างไรบ้าง?


6.1 บริษัทฯ นำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ นั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

6.2 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (ii) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากผู้ใช้งานหยุดการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของผู้ใช้งานถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง บริษัทฯ อาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


7. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

7.1 ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูลและ/หรือโอนส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่พาร์ตเนอร์ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ข้างต้น สำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ พาร์ตเนอร์ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวนั้นอาจดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในนามของบริษัทฯ หรือในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ข้างต้นสำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลโดยมิชอบ หรือจากความเสี่ยงใดในลักษณะเดียวกัน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพียงตราบเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ข้างต้นเท่านั้น บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยที่บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการให้บริการของตน ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มดังกล่าว
 • พาร์ตเนอร์ของบริษัทฯ ที่ผู้ใช้งานได้ทำซื้อ/จองบริการผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทฯ ใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการหรือให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและการตลาด บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณา และศูนย์ข้อมูล
 • หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลเหนือบริษัทฯ หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
 • ผู้ซื้อ ผู้รับโอน หรือผู้สืบตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการทั้งหมด หรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไป
 • บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ข้างต้นสำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ข้างต้นสำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์

7.2 บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้ใช้และข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาและบุคคลอื่นผู้ซึ่งจัดหาโฆษณา ผู้ทำโฆษณาแบบติดตามลูกค้า และ/หรือการเขียนโปรแกรม

7.3 ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น องค์กรของบริษัทฯ ให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้ใช้งาน ให้การอนุญาตตามกฎหมายนั้นใช้บังคับต่อไป โดยเป็นไปภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจอ้างอิงฐานหนึ่งหรือหลายฐานประกอบกันตามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ข้างต้น ซึ่งรวมถึง ฐานทางกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานสัญญาเพื่อการปฏิบัติทางสัญญากับผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลของบริษัทในการใช้ข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงถึงการกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่ได้ให้ความยินยอมซึ่งจะได้ขอจากผู้ใช้งานเป็นครั้งคราวไปเมื่อจำเป็น หรือเมื่อจำเป็นเกี่ยวกับการร้องเรียนทางกฎหมายใดๆ

7.4 บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ ถึงกระนั้นก็ตาม บริษัทฯ จะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ

7.5 ตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ ผู้ใดที่ได้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (ซึ่งรวมถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการสำหรับผู้นั้นหรือในนามผู้นั้น) ผ่านการใช้บริการของบริษัทฯ ผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรับรู้และตกลงว่า

 1. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวม การประมวลผล การเก็บรักษา หรือการโอนข้อมูลนั้น
 2. อนุญาตให้บริษัทฯ หรือผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวมรวมไว้โดยผู้ได้รับข้อมูล ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ได้ถูกรวบรวมไว้ออกจากฐานเก็บข้อมูล (Database) ของผู้ได้รับข้อมูล
 3. อนุญาตให้บริษัทฯ หรือผู้เปิดเผยข้อมูลตรวจดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตนที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยผู้ได้รับข้อมูล ตามกรณี (i) หรือ (ii) ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามและเมื่อต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

7.6 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้ พาร์ตเนอร์ (ซึ่งรวมถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือ บุคคลอื่นใดที่กระทำการสำหรับพาร์ตเนอร์หรือในนามพาร์ตเนอร์เจ้านั้น) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บังคับใช้ และสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้งาน ที่ได้รับจากบริษัทฯ นั้น

 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นของผู้ใช้งาน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอันสมควร เพื่อจะตอบข้อสงสัยของผู้ใช้งาน และเพื่อดำเนินการตอบสนอง ดำเนินการ จัดการ หรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งธุรกรรมใดๆ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้งานและบริษัทฯ
 2. ต้องไม่ดำเนินการติดต่อผู้ใช้งานโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นของผู้ใช้งานนอกแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
 3. ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้งานและบริษัทฯ ก่อน
 4. จะต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของของผู้ใช้แต่ละคนของบริษัทฯ และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพียงตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อนี้เท่านั้น และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ รวมถึงจะต้องลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอจาก บริษัทฯ หรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นลง
 5. จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Officer) ของบริษัทฯ ที่ [email protected] ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้น

8. ข้อมูลของเด็ก

แพลตฟอร์มของบริษัทฯ มีการนำเสนอบริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริการฉีดวัคซีนเด็ก บริการทำฟันน้ำนม โดยจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพื่อการออกคูปองยืนยันการจองบริการ และ/หรืออาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่พาร์ตเนอร์ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ที่จะรับบริการใดๆ บริษัทฯ ขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่บริษัทฯ แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของผู้ปกครองให้แก่บริษัทฯ ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ ครอบครองข้อมูลส่วนตัวนั้น และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะทำการถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

9. บริษัทฯ จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปต่างประเทศหรือไม่
ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลของผู้ใช้งานอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลภายนอกประเทศไทย สำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ข้างต้น โดยส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปดำเนินการประมวลผลในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่ข้อมูลของผู้ใช้งานอาจถูกโอน จัดเก็บหรือประมวลผลนั้น อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองไม่เท่ากับกฎหมายของประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


10. วิธีที่สามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูล

10.1 การถอนความยินยอม

10.1.1 ผู้ใช้งานอาจถอนความยินยอมของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของบริษัทฯ ได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามที่อยู่อีเมล [email protected] และบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของผู้ใช้งานอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานต่อไปได้ บริษัทฯ จึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่ผู้ใช้งานมีกับบริษัทฯ

10.2 การร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

10.2.1 หากผู้ใช้งานมีบัญชีกับบริษัทฯ ผู้ใช้งานอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้งานไม่มีบัญชีกับบริษัทฯ ผู้ใช้งานอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของบริษัทฯ โดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องได้รับรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอจากผู้ใช้งาน เพื่อการพิจารณาข้อมูลตัวตนของผู้ใช้งานและลักษณะคำขอของผู้ใช้งาน เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถจัดการกับคำขอของผู้ใช้งานได้ ดังนั้น โปรดยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ใช้งานโดยการส่งอีเมลมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ [email protected] หรือกรอกข้อมูลได้ที่ https://airtable.com/shrn2rMe2GHlWV2Bs

10.2.2 สำหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทฯ มีข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว บริษัทฯ จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้งานภายใน 30 วัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของผู้ใช้งานภายใน 30 วันดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่บริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานร้องขอได้ โปรดทราบว่าบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทได้ หากขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10.2.3 สำหรับการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทฯ มีข้อมูลของผู้ใช้งานเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว บริษัทฯ จะ:

 1. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายใน 30 วัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เร็วที่สุด โปรดจำไว้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากบริษัทฯ ในสถานการณ์ (ต่างๆ) แม้ว่าจะผู้ใช้งานจะร้องขอมาก็ตาม
 2. บริษัทฯ จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขไปยังทุกองค์กรซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข เว้นแต่องค์กรนั้นไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ

10.2.4 โดยไม่ต้องพิจารณาถึงย่อหน้าย่อย (ii) ข้างต้น หากผู้ใช้งานร้องขอ บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขไปให้แก่องค์หนึ่งองค์กรใดโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข

10.2.5 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้

11. มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียน โปรดติดต่อบริษัทฯ
หากผู้ใช้งานมีคำถาม ข้อกังวล หรือต้องการร้องเรียน เกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลเพื่อแจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจได้ที่:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: 
อีเมล: [email protected]
โปรดระบุหัวข้ออีเมลเป็น: “ขอแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
ที่อยู่: บริษัท หมอดี จำกัด 219/57-59 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ซอยสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทได้ที่ https://www.mordee.co/นโยบายความเป็นส่วนตัว

ฉบับ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565